Posztolj és nyerj VIP belépőt az iFaktor fesztiválra - ifaktor
Posztolj és nyerj VIP belépőt az iFaktor fesztiválra

Íme a legújabb nyereményjátékunk, amivel VIP belépőt nyerhetsz az iFaktor Fesztiválra. Nincs is más dolgod, csupán csak keresd meg Budapest különböző pontjain található óriásplakátunkat és készíts képet vele.


Készíts egy szelfit a plakáttal, az elkészült fotót pedig töltsd fel Instagram-storydba. Taggeld az @ifaktor.hu valamint az @ifaktorfesztival profilunkat, végül pedig az Insta-oldalunkon található nyereményjátékos képünk alá kommenteld be, hogy: KÉSZ! Ezután máris esélyed van megnyerni egy VIP belépőt az iFaktor Fesztiválra! #szelfizzésnyerj!

Beküldési határidő: 2021. 08. 22. éjfél.

Játékszabályzat: A nyereményjátékot semmilyen formában nem szponzorálja, üzemelteti, működteti vagy támogatja az Instagram.

iFaktor nyereményjáték szabályzat

1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat a HG PRISMA Kft. (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott iFaktor Instagram-oldalán futó „Találkoztál már a plakátjainkkal?" (a továbbiakban: Játék) vonatkozik. A játék független a Instagram-tól.

2. Kik vehetnek részt a játékban?

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

3. A játék lebonyolítása, menete és időtartama

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A játékosoknak az iFaktor Instagram-oldalán üzenőfali bejegyzés formájában megfogalmazott adott Nyereményjáték feladatot kell végrehajtaniuk. Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre az iFaktor Instagram oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia (Például: „Készíts egy szelfit a plakáttal, az elkészült fotót pedig töltsd fel az Insta storydba, taggeld az @ifaktor.hu valamint az @ifaktorfesztival profilunkat, végül ide, a kép alá kommenteld be, hogy: KÉSZ!")

A nyertest/nyerteseket a kérdésre válaszolók adatbázisából véletlenszerűen választjuk ki a „Random Giveaway Picker PRO" alkalmazás segítségével.

A játék időtartama: 2021. augusztus 13. – 2021. augusztus 22. 23:59.

Nyertesek száma: 1 fő

4. Nyeremény

A véletlenszerű sorsolással kiválasztott, az Instagram bejegyzésben foglalt kérdésre választ adó nyertes nyereménye egy VIP belépőjegy az iFaktor Fesztiválra.

A nyereményhez kapcsolódó adók megfizetését Szervező teljes egészében átvállalja.

Sorsolás és eredményhirdetés: 2021. augusztus 23. 15:00 óra

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A nyertes nevét a Szervező Instagram-oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 4 órán belül.

Pótnyerteseket hirdetünk, amennyiben a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

  • a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
  • az értesítő üzenetre 3 munkanapon belül nem válaszol;
  • ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
  • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
  • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
  • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti
  • ha a 3. pontban írtak szerinti nyereményadó bevalláshoz szükséges személyes adatait nem adja meg a Szervezőnek

5. Nyertesek értesítése

A nyertesekkel Instagram-üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit. Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet (például adóazonosító jel) nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

6. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Instagram-üzenetben majd e-mailben vagy telefonon egyeztetjük.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történősikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem

8.1 Tájékoztatás

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra, a nyertes azonosítására, nyereményének részleteivel kapcsolatos egyeztetésre használjuk.

A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.1 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag a jogszabályban engedélyezett határ ideig, illetve a játékban résztvevő tiltásinyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. Engedélyszám: NAIH- 97284/2016

8.2 Játékos hozzájárulása

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, adószám), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játékidőtartama alatt felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozók részére továbbítsa ugyanezen célra.

A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történőkommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli, kivételt képez az az eset, amennyiben az aktuális üzenőfali játékhoz kapcsolódik egy másik, külön Applikációban történő regisztráció és ezzel párhuzamosan egy másik, a Játékos által elfogadott játékszabály.

9. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyeremény játékszellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén, értesítés nélkül kizárja a Játékost a Játékból.

10. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a legjobb hazai és külföldi influenszerekkel kapcsolatos hírekről, kövesd a TikTok, Instagram és a Facebook-oldalunkat!


Ne hagyd ki!